GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Thôn Đăk Kơ Đương - Đăk Pxi - Đăk Hà - Kon Tum

Email:  thnguyenvancu.dakha@kontum.edu.vn

Điện thoại: 0972473035